Vivus.lv akcijas “Atver dārgumu lādi un iekustini veiksmi” noteikumi

Vivus.lv akcijas “Dārgumu lāde” (turpmāk – Akcija) organizētājs ir AS ”4finance”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003991692, juridiskā adrese: Rīga, Lielirbesiela 17a-46, LV-1046.

Akcijas norises sākums: 17.06.2024.

Akcijas norises beigu datums: 14.07.2024. (ieskaitot).

Spēles balvas:

- 1 gab. Velosipēds

- 10 000 gab. Megogo bezmaksas abonementi "TV un Kino" 1 mēnesim

- 10x50 EUR Naudas balvas

Lai piedalītos Akcijā, personai nav jābūt AS ”4finance” klientam vai jāveic aizdevuma pieteikums. Akcijas dalībniekam nav jāmaksā dalības maksa.

Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

Naudas balvas un velosipēds dalībniekam ir jāizņem 30 dienu laikā no uzvarētāja paziņošanas dienas  AS ”4finance” juridiskajā adresē Lielirbes iela 17a-46, Rīga, darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00., uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

Megogo bezmakas abonements tiks nodrošināts ar promo koda starpniecību, kuru varēs atprečot partnera mājaslapā.

AS ”4finance” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja AS ”4finance” konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS ”4finance” ir tiesīga pārtraukt akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.

AS ”4finance” noskaidros Akcijas laimētājus ar programmatūras palīdzību.

Akcija un šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp 27.04.2016. Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 untie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.

AS ”4finance” Privātuma politika pieejama Interneta vietnē https://www.vivus.lv/ sadaļā “Privātuma politika”.

AS ”4finance” Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: privacy@4finance.com; tālrunis: + 37126408296.

Dalībnieks ir informēts, ka dalībai Akcijā AS ”4finance” lūdz iesniegt  Akcijas lietotāja tālruņa numuru. Tālruņa numurs tiks izmantots kā dalībnieka reģistrācijas numurs Akcijai, kā arī nolūkā informēt par balvas piešķiršanu un nodrošināt balvas izsniegšanu laimētājam. Akcijas dalībnieki, kuri, reģistrējoties Akcijai, nav piekrituši AS ”4finance” jaunumu saņemšanai, tālruņa numuri tiks dzēsti 30 dienu laikā pēc Akcijas noslēguma.

AS ”4finance” esošie klienti un citi Akcijas dalībnieki, kuri reģistrējoties Akcijai, piesakās komerciālo paziņojumu saņemšanai, uz savu AS “4finance” vai Akcijā reģistrēto tālruņa numuru saņems komerciālos paziņojumus arī pēc Akcijas noslēguma. Komerciālo paziņojumu izsūtne tiks veikta līdz piekrišanas minēto paziņojumu saņemšanai atsaukumam vai AS ”4finance” lēmumam par izsūtņu pārtraukšanu.

Informācija par AS “4finance” veikto personas datu apstrādi un piekrišanas atsaukšanu pieejama Interneta vietnes https://www.vivus.lv/ sadaļā Privātuma politika.

AS ”4finance” informē, ka kopā ar tālruņa numuru saglabās Akcijas lietotāja ierīces IP adresi nolūkā izskatīt iespējamās pretenzijas un samazinātu Akcijas ļaunprātīgas izmantošanas risku.

AS ”4finance” un 4finance Group S.A. darbinieki nekvalificējas balvau izlozē.

Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS ”4finance” lēmumi ir galīgi. AS ”4finance” neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu,sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; ierīces, kura izmantota aizdevuma atmaksai tehniskām problēmām vai bojājumiem, kā arī traucējumiem vai ierobežojumiem internetbankas darbībā, kā arī piekļuvei internetam; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.

AS ”4finance” saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS ”4finance”mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@vivus.lv.