Iegriez ratu noteikumi

 1. Vivus.lv “Iegriez Laimes ratu un piedalies naudas balvas izlozē!” akcijas (turpmāk tekstā – Akcija) organizētājs: SIA “VIVUS”, reģistrācijas Nr. 40103780710, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-9, Rīga, LV-1046.
 2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Akcijas norises sākuma datums: 09.04.2021.
 4. Akcijas norises beigu datums: 30.04.2021. plkst. 23.59.
 5. Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams veikt pirkumu, izmantot SIA “VIVUS” pakalpojumu vai maksāt dalības maksu.
 6. Akcijas balvas:
  1 (viena) naudas balvas 50 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā
  1 (viena) naudas balvas 100 EUR (viens simts eiro, 00 centi) apmērā
  1 (viena) naudas balvas 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā
 7. Balvu izloze norisināsies 03.05.2021.
 8. Akcijas balvu ieguvējiem 2 darba dienu laikā no izlozes dienas tiks nosūtīta ziņa uz Akcijā reģistrēto e-pasta adresi.
 9. Balvu dalībnieks ir tiesīgs saņemt pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas (akts tiks nosūtīts e-pastā) un nosūtīšanas pa pastu uz SIA “VIVUS” juridisko adresi – Rīga, Lielirbes iela 17a-9, LV-1046. Naudas balvas ieguvējs aktā norāda savu konta numuru naudas balvas saņemšanai. Gadījumā, ja uzvarētājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā kopš e-pastā saņemtās ziņas nesazinās ar Akcijas organizētāju, tad balva paliek organizatora īpašumā.
 10. SIA “VIVUS” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas Akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja SIA “VIVUS” konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, SIA “VIVUS” ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.
 11. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
 12. Balvas netiek sūtītas pa pastu.
 13. Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.
 14. SIA “VIVUS” privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama: https://www.vivus.lv.
 15. Konkursā nedrīkst piedalīties AS 4finance darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
 16. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA “VIVUS” lēmumi ir galīgi.
 17. SIA “VIVUS” neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai Akcijas norise.
 18. SIA “VIVUS” saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.
 19. Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.
 20. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA “VIVUS” mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@vivus.lv.