Информация о европейском потребительском кредитовании

1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs
SIA "VIVUS", Reģ.nr. 40103780710
Adrese
Lielirbes iela 17a-9, Riga LV-1046
Tālrunis*
67439777
E-pasts*
info@vivus.lv
Mājaslapa*
www.vivus.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids
Kredītlīnijas līgums
Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu
EUR 1000.00 – izsniegtā Kredītlīnijas summa

EUR 10 000 (limits tiek noteikts individuāli, tiek atainots Lietotāja kontā un Speciālajos līguma noteikumos).
Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu
Aizdevējs apņemas izsniegt Aizņēmējam kredītlīnijas summas piedāvātā Kredītlīnijas limita ietvaros, pamatojoties uz Aizņēmēja pieprasījumu un ņemot vērā Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas summu Aizņēmēja izvēlētajā kredītlīnijas summas atmaksas termiņā. Piešķirto kredītlīnijas summu apmērā līdz 1500.00 EUR, Aizdevējs pārskaita to uz Aizņēmēja bankas kontu 7 - 10 dienu laikā, bet summu, kas ir lielāka par 1500.00 EUR, Aizdevējs pārskaita tās pašas dienas laikā, kad ir apstiprināts pieteikums (naudas saņemšanas ātrums atkarīgs no maksājuma vienas bankas ietvaros vai starpbanku maksājuma), nosakot izmaksas datumu Speciālajos līguma noteikumos.
Kreditēšanas līguma darbības termiņš
Izsniegtās kredītlīnijas summas atmaksas termiņš ir līdz 06.07.2023.

Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Iespējamie kredītlīnijas summas atmaksas termiņi ir no 3 līdz 60 mēnešiem.
Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta
Jums būs jāveic šādi maksājumi:
Kredītlīnijas summa, procenti par kapitāla lietošanu un Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisija, kuras apmērs tiek noteikts atbilstoši līguma 6.18.punktā noteiktajai kārtībai, EUR 62.56 - reizi mēnesī 24 mēnešus pēc kārtas

Procenti tiks apmaksāti šādā veidā:

Procenti tiks rēķināti un apmaksāti saskaņā ar dilstošā maksājuma grafiku.

Visi saņemtie maksājumi no Aizņēmēja, kas paredzēti saistību izpildei, tiek novirzīti saistību izpildei šādā kārtībā:
procenti par kapitāla lietošanu;nokavējuma procenti;Kredītlīnijas summa;citi no Līguma izrietošie maksājumi.Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.
Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu kredītam
EUR 1501.44 *

*Aprēķina piemērs:1. Izsniegtā kredītlīnijas summa: EUR 1000.00
2. Procenti: EUR 501.44
3. Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisija: EUR 0.00

3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam
42.53 %
Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no jums piešķirtās kredīta kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus
51.9 % *

*Gada procentu likmes aprēķina pieņēmumi:Izsniegtā Kredītlīnijas summa: EUR 1000.00
Aizņēmuma likme: 42.53 %
Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš: 24 mēneši
Reģistrācijas maksa (tikai 1. izsniegtajai kredītlīnijas summai): EUR 0.01
Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisija:  EUR 0.00
Atmaksa: Kredītlīnijas summa un procenti tiek atmaksāti ik mēnesi vienādos maksājumos.Kredītlīnijas summas izsniegšanas komisija tiek atmaksāta vairākos maksājumos un tiek ietverta grafika maksājumos.
Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto
•apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
•cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPLAttiecīgās izmaksas

Nosacījumi, ar kuriem saskaņā minētās izmaksas, kas izriet no kreditēšanas līguma, drīkst mainīt (ja attiecināms)
Neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmērs bez pušu papildus vienošanās var mainīties, ja mainās Kredītlīnijas summas valūtas un eiro apmaiņas kurss.
Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Līgumā, piemēram, mainīt datumu, kad Aizņēmējam jāveic maksājumus, mainīt Kredītlīnijas summas izmaksas datumu, Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt attiecīgas Līguma noteikumu izmaiņas. Aizdevējs attiecīgās izmaiņas izskata un veic, piemērojot par to Aizdevēja piedāvāto komisijas maksu.
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā
Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē
Saistību neizpildes gadījumā:
1) nav lielāks par 36 procentpunktiem virs aizņēmuma likmes gadā;
2) Aizdevējs var uzsākt parāda piedziņas procesu,  vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu;
3) Aizdevējs var nododot prasījuma tiesības trešajām personām;
4) Aizdevējs var nodot informāciju par Aizņēmēja maksājuma saistību neizpildi vai to kavēšanu trešajām personām, negatīvi ietekmējot Aizņēmēja kredītvēsturi;
5) Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām atbilstoši Līguma 7.8. punktā noteiktajam izmaksu apmēram.

4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa atmaksa, kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju (ja attiecināms)
Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt saņemto Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji pirms Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa notecējuma, ar proporcionāli samazinātu procentu maksu iesniedzot Aizdevējam attiecīgu rakstisku (t.sk. e-pasta veidā) iesniegumu 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Saņemot paziņojumu par Aizņēmēja vēlmi atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms termiņa, Aizdevējs nekavējoties sagatavo un nosūta Aizņēmējam rēķinu Vispārējo noteikumu 7.2. un 7.3. punktos norādītajā kārtībā, norādot tajā attiecīgi pārrēķināto procentu maksu. Aizņēmējam nav jāmaksā nekādus līgumsodus vai citādus maksājumus par Kredītlīnijas summas atmaksu pirms Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma.
Datu bāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datu bāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem
Aizņēmējam ir tiesības nekavējoties un bez maksas saņemt informāciju par rezultātiem, ko devusi datu bāzes/datu bāžu izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.
Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kreditēšanas līgumu
Aizņēmējam ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kredītlīnijas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums noslēgt kredītlīnijas līgumu.
Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija (ja attiecināms)

Šī informācija ir derīga no tās saņemšanas brīža līdz dienas beigām.

5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā

5.1. Informācija par kredīta devēju
Kredīta devēja pārstāvis jūsu dzīvesvietas dalībvalstī (ja attiecināms)
Adrese
Tālrunis*
E-pasts*
Fakss*Interneta adrese*

*Šīs ziņas par kredīta devēju nav obligātas
SIA "VIVUS" Lielirbes iela 17A – 9, Rīga, LV-1046
Reģistrācija (ja attiecināms)
Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru:  40103780710
Attiecīgā uzraudzības iestāde
(ja attiecināms)
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu
Reģistrēts Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru:  40103780710
Atteikuma tiesību izmantošana
(ja attiecināms)

Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no kredītlīnijas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus un informāciju par kreditēšanas līgumu, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no līguma, nosūtot rakstveida paziņojumu (t.sk., e-pasta veidā). Paziņojumā jānorāda aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs. Ja aizņēmējs neizmanto atteikuma tiesības, uzskatāms, ka puses ir vienojušās par kredītlīnijas līguma noteikumiem un tā darbības laiku.

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas
LR Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.
Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa
(ja attiecināms)
Kredītlīnijas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.
Izmantotā valoda (ja attiecināms)
Informācija un līguma noteikumi būs latviešu valodā
5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu

Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība
Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties. Ja nav iespējams vienoties, tad jebkurai pusei ir tiesības vērsties ar pieteikumu civiltiesiskā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.